SSE Starachowice

SSE Starachowice

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A.
Prezes Zarządu
Cezary Tkaczyk

tel. 74 664 91 64
www.sse.com.pl
sse@sse.com.pl

Podstawowe cele powołania Strefy:

 

  • zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury w istniejących i nowych branżach produkcyjnych poprzez aktywizację w województwie potencjału technicznego oraz poprzez transfer nowoczesnej techniki,
  • wsparcie funkcjonujących na terenie województwa podmiotów gospodarczych poprzez utworzenie możliwości kooperacyjnych z podmiotami działającymi w strefie,
  • złagodzenie poziomu bezrobocia występującego w regionie.